Rezerwacja konsultacji

Wybierz eksperta

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt 
w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz były wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Posiada 17 letnie doświadczenie dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów 
o charakterze innowacyjnym jako wiceprezes Stowarzyszenia Oświatowego Edukator w Łodzi, trener i konsultant współpracujący z różnymi organizacjami sfery komercyjnej i non-profit, realizujący projekty (łącznie ponad 20) z dziedziny m.in. szkolnictwa zawodowego, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, innowacyjnych metod edukacji, pobudzania aktywności lokalnej a także dialogu społecznego, zarządzania zmianą, ekonomii społecznej, innowacyjności, pracy zespołowej, podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej i nauczycieli, partycypacji pracowniczej i obywatelskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i społecznych, zarówno w roli koordynatora, jak i trenera oraz eksperta. Autor i współautor ponad czterdziestu publikacji praktycznych i naukowych, w tym dotyczących rozwoju lokalnego i lokalnych inicjatyw, budżetów partycypacyjnych, ekonomii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy zespołowej oraz aktywizacji uczniów i nauczycieli w sprawach lokalnych. Ekspert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, RPO Województwa Łódzkiego i Śląskiego 2007-2013 oraz 2014-2020, PARP (POWER, Program Rozwój Polski Wschodniej w obszarach Edukacja formalna i pozaformalna, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne (Life long learning), szkolnictwo zawodowe, zarządzanie i organizacja w administracji publicznej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, rynek pracyi prawodawstwo, polityka społeczna i demografia), Ekspert Ministerstwa Rozwoju Departament EFS w programie POWER w zakresie: mobilność ponadnarodowa – aktywizacja zawodowej osób bezrobotnych 
i biernych zawodowo i włączenie społeczne, mobilność ponadnarodowa – edukacja dzieci i młodzieży oraz szkolnictwo wyższe, mobilność ponadnarodowa – inwestycje w zdolności instytucjonalne i efektywność usług publicznych, mobilność ponadnarodowa- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców. Bardzo duże doświadczenie w ocenie wniosków projektowych w funduszach norweskich i szwajcarskich oraz FIO (łącznie ocenionych około tysiąc projektów). Ekspert w ramach Priorytetu IV PO KL, Działanie 4.2. w Departamencie Wdrożeń i Innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przejdź do rezerwacji konsultacji

Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii i Treningu Grupowego, specjalizacja: zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego, na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Szkoły Trenerów Doroty i Jacka Jakubowskich GRUPY TROP, gdzie ukończyła Indywidualny Programu Rozwoju Trenerskiego dla zaawansowanych trenerów biznesu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ECORYS Polska od ponad siedmiu lat. Współpracuje z resortem edukacji i resortem rynku pracy oraz na rzecz obu resortów, realizując programy z zakresu lifelong learning, doradztwa kariery, oceny efektywności polityk i rozwiązań dot. zasad horyzontalnych, profilaktyki bezrobocia, dezaktywacji zawodowej, włączenia społecznego i zawodowego. Projektodawca, koordynator merytoryczny i wykonawca projektów szkoleniowo-doradczych, edukacyjnych, badawczych związanych z problematyką startu i rozwoju zawodowego, uczenia się, planowania kariery, badaniem jakości i ewaluacją programów doskonalenia.

Przejdź do rezerwacji konsultacji

Paulina Borkiewicz jest absolwentką Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Filozofii Umysłu i Kognitywistyki Uniwersytetu Papieskiego UPJP2 w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Psychologii Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, naukowo zajmuje się neuroestetyką, psychologią percepcji, psychologią zdrowia i nowymi technologiami. Bada doświadczenie estetyczne, immersję i ucieleśnione poznanie. Współtworzy grupę badawczą systemów narracyjnych języka filmowego oraz narracji w wirtualnej rzeczywistości. Zawodowo pracuje jako reżyser snów łącząc praktykę twórcy audiowizualnego, neuropsychologię i medycynę snu w celu opracowania metody indukcji snów, przeciwdziałania koszmarom i regulacji cyklu okołodobowego. Projektantka interakcji (Poland at EXPO2015), popularyzatorka pracy interdyscyplinarnej na styku dziedzin Sztuki i Nauki, dyrektor kreatywna Copernicus Festival w Krakowie (edycja 2014 ), kuratorka i producentka wydarzeń multimedialnych, m.in. instalacji interaktywnej i spektaklu multimedialnego na otwarcie Narodowego Forum Muzyki (Wrocław 2015). Pracuje w obszarze nowych mediów, współtworzy Extended Studio.

Przejdź do rezerwacji konsultacji

dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Naukowo zajmuje się tematyką determinant rozpoznawania ekspresji emocji, aleksytymią, rozwojowymi konsekwencjami kryzysu i stresu traumatycznego, w tym także obszarem psychoonkologii. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, zrealizowała kilkanaście projektów badawczych. Trener (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji), coach (Coaching Fundamentals Certificate Noble Manhattan Coaching). Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy trenerskiej i dydaktycznej - prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne m.in. na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, na Wydziale Prawa i Administracji UW (Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych ADR), w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Autorka programu zajęć z Psychoonkologii realizowanego w ramach Zastosowań Psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz modułu z zakresu Kompetencji Społecznych (Uniwersytet SWPS), prowadzi autorskie zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu psychotraumatologii i psychoonkologii (Uniwersytet SWPS). Koordynator Projektu KOMPAS (tutoring dla podopiecznych Fundacji Dorastaj z nami), współtwórca warsztatów edukacyjno-rozwojowych do projektu Teatr w Klasie. Cykl spotkań teatralnych (Teatr Powszechny w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem SWPS). Prowadzi szkolenia dla biznesu (np. współpracowała z Brian Tracy International w ramach projektów szkoleniowych realizowanych między innymi dla Citi Handlowy, Kredyt Bank, RMF, Pracuj.pl., obecnie współpracuje z MindShift Lab, 4Results), trenerów, prawników (np. Krajowa Iza Radców Prawnych, Centrum Mediacji Gospodarczej), urzędników, seniorów oraz szkolenia i konsultacje dla osób wykluczonych i bezrobotnych (projekty EFS). Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi przełomowych zmian życiowych, stresu (w obszarze osobistym i zawodowym) oraz zagrożenia życia (trauma, psychoonkologia).

Przejdź do rezerwacji konsultacji

dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy w gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: „Interwencja Edukacyjna Bliżej”, który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Underbulling Undercover Teams” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania.

Przejdź do rezerwacji konsultacji

Karol Jachymek – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim edukacją filmową, medialną i kulturową, a także tematyką innowacji społecznych (szczególnie w obszarze edukacji, zmian demograficznych, dialogu międzypokoleniowego oraz działań aktywizujących lokalne społeczności). Naukowo interesuje się m.in. wykorzystaniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych w badaniach nad przeszłością, problematyką ciała, płci i seksualności, perswazją i wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpomysłodawca i członek kadry School of Ideas Uniwersytetu SWPS, nowoczesnego kierunku studiów służącego projektowaniu innowacji społecznych. Współtwórca i opiekun Koła Naukowego School of Ideas, w którym uczy studentów pracy projektowej, wrażliwego reagowania na zachodzące zmiany społeczne oraz innowacyjnego myślenia. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji filmowych, medialnych, audiowizualnych i kulturowych m.in. we współpracy z Filmoteką Narodową, Filmoteką Szkolną, Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej. W ramach projektu „Czytaj kulturę!” (NInA) zajmuje się edukacją popkulturową, pokazując, w jaki sposób można wykorzystać teksty kultury popularnej i nowe zjawiska audiowizualne w procesach nauczania. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie myślenia projektowego (design thinking), projektowania innowacji społecznych oraz procesu ich inkubowania. Wieloletni organizator wydarzeń kulturalnych, a także autor kursów poświęconych tej problematyce.

Przejdź do rezerwacji konsultacji

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.