Informacje o projekcie

Celem głównym projektu Akcja Inkubacja jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów oraz ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych ludzi z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia, metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:

  • zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej - innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać problemowi bezrobocia wśród absolwentów, długotrwałego poszukiwania pierwszej pracy, pułapce „niezatrudnialności”, pracy poniżej kwalifikacji wśród absolwentów,
  • kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej - innowacje w tym obszarze powinny odpowiadać na problem niskiego odsetka osób młodych prowadzących działalność gospodarczą, braku wiedzy, wiary oraz możliwości rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności,
  • wspieranie i zachęcanie kobiet, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, do kształcenia zawodowego - innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać pułapce „gorszego” wykształcenia, odpowiadać na problem niskiego odsetka osób wybierających kształcenie zawodowe w szczególności wśród kobiet,
  • wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami - innowacje w tym obszarze powinny przeciwdziałać problemowi braku wystarczającej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami a przedsiębiorcami w szczególności na rynku lokalnym, absolwentów „z dyplomem bez kwalifikacji” niedopasowanych do oczekiwań rynku pracy.

Innowacje społeczne powinny szukać rozwiązań na pograniczu obszaru edukacji i zatrudnienia. Z jednej strony powinny odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy. Z drugiej zaś powinny proponować rozwiązania w zakresie relacji rynku pracy z edukacją.

Głównym założeniem projektu grantowego jest wsparcie podmiotów i osób z różnych sektorów w poszukiwaniu, rozwijaniu, testowaniu, dopracowaniu a następnie upowszechnianiu innowacji społecznych mających na celu rozwiązanie problemów związanych z przechodzeniem młodych ludzi z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Ze względu na pilotażowy charakter konkursu, kierując się efektywnością i racjonalnością kosztową, zaplanowano przeprowadzenie jednego cyklu wdrażania innowacji, który dostarczy około 120 pomysłów innowacyjnych, pozwoli na przetestowanie w tym samym czasie i w różnych miejscach 60 innowacji, a na koniec pozwoli na dopracowanie i dobre zaplanowanie 8 produktów o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i wdrożenie modelu inkubowania innowacji społecznych, rozwinięcie i przetestowanie 60 innowacji społecznych, a także upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia 8 najlepszych innowacji do polityki i praktyki.

Alokacja środków finansowych przeznaczona na granty wynosi 3 900 000 zł. Z kolei wysokość grantu przeznaczonego na testowanie innowacji społecznych wynosi od 5 000 zł do 80 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.