Etapy projektu

W ramach realizacji projektu grantowego pomysł na innowację społeczną przechodzi przez następujące etapy inkubowania:

Opracowywanie wstępnych pomysłów na innowacje społeczne

Wraz z ogłoszeniem naboru na innowacje społeczne rozpoczyna się etap opracowania wstępnych pomysłów. W ramach wsparcia merytorycznego, przez trzy kolejne miesiące dla wszystkich zaineresowanych pomysłodawców organizowane będą:

 • spotkania informacyjne „Twórcza przekora - jak ją wykorzystać do wspólnego dobra”,
 • warsztaty kreacji,
 • warsztaty inspiracji,
 • spotkania burzomózgowe,
 • indywidulane konsultacje prowadzone przez ekspertów merytorycznych ds. innowacji społecznych, rynku pracy, edukacji, nowych technologii.

Ponadto przez cały okres inkubowania innowacji społecznej pomysłodawca będzie miał możliwość skorzystania z przestrzeni do pracy w jednej ze Stref Inkubacji Innowacji Społecznych zlokalizowanych w:

 • Warszawie,
 • Sopocie,
 • Katowicach,
 • Poznaniu,
 • Wrocławiu.

Etap opracowania wstępnego pomysłu na innowację społeczną kończy się w momencie złożenia przez pomysłodawcę dostępnego w wersji on-line tzw. Formularza Wstępnego Pomysłu.

Spośród nadesłanych pomysłów na innowację społeczną, 120 Innowatorów najlepiej ocenionych pomysłów zostanie zaproszonych do rozwijania i dalszych prac nad swoją innowacją społeczną.

Rozwijanie pomysłów na innowacje społeczne

Każdy ze 120 pomysłów na innowacje społeczną zostanie objęty indywidualnym wsparciem Opiekuna Innowacji. Pod jego opieką, w Strefach Inkubacji Innowacji Społecznej, innowatorzy będą mogli prowadzić dalsze prace nad rozwijaniem swojego pomysłu.

Na tym etapie pomysłodawcy będę mogli korzystać z następujących form wsparcia:

 • panele konsultacyjne, czyli spotkania innowatorów społecznych z użytkownikami lub odbiorcami innowacji społecznej (w zależności od specyfiki pomysłu), jak również spotkania z ekspertami,
 • indywidulanych konsultacji prowadzonych przez ekspertów merytorycznych (osobiście lub przez Skype),
 • konsultacje z Kołami Naukowymi,
 • mentoring.

Po zakończeniu prac nad rozwijaniem pomysłu nastąpi ocena tzw. Kompletnego Pomysłu Innowacji. Etap oceny będzie składał się z 2 części tj.:

 • z oceny niezależnych asesorów,
 • obrony pomysłu przed Komisją Oceny Innowacji.

W wyniku oceny, do kolejnego etapu zostanie zaproszonych 60 innowatorów społecznych, czyli pomysłodawców, którzy z sukcesem rozwinęli swoje pomysły na innowacje społeczne.

Testowanie innowacji społecznych

Przygotowanie do testowania

Po wyborze innowacji społecznych do dofinansowania, wspólnie z Innowatorami, Opiekunowie przygotują specyfikację innowacji społecznej oraz dokonają wstępnego wyboru miejsca jej testowania. Po przygotowaniu specyfikacji z 60 Innowatorami społecznymi zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu w wysokości od 5 000,00 zł do 80 000,00 zł. Środki zostaną przekazane w postaci 2 transz, przy czym pierwsza wyniesie 60% wartości projektu a druga 40%.

Testowanie

Z uwagi na istotne znaczenie efektów, etap testowania jest najdłuższym etapem inkubacji innowacji społecznej. Okres jego trwania zaplanowano do 6 miesięcy, podczas których 60 innowacji społecznych testowanych będzie równolegle na odpowiednio dobranej, małej grupie użytkowników lub odbiorców. W trakcie realizacji tego etapu, poza dalszą współpracą z Opiekunem, Innowatorom będzie udzielane stałe wsparcie merytoryczne w postaci comiesięcznych warsztatów otwartych w Strefach Inkubacji Innowacji Społecznej (mających charakter spotkań sieciujących o tematyce z zakresu m.in. promocji innowacji, pozyskiwania inwestorów, prawa, zarządzania innowacją, budowania partnerstw) jak również spotkań z inwestorami.

Wszyscy Innowatorzy przez cały okres testowania będą mieli również możliwość korzystania z banku ekspertów oraz prowadzenia tzw. mikrobloga, na którym będą mogli dzielić się uwagami oraz komentarzami z testowania swojej innowacji społecznej.

Opracowanie ostatecznej wersji innowacji społecznej

Po ewaluacji wszystkich przetestowanych 60 innowacji społecznych, spośród nich wybranych zostanie 8, charakteryzujących się największym potencjałem upowszechnienia. Innowatorzy we współpracy z Opiekunami Innowacji oraz wybranymi ekspertami merytorycznymi opracują ostateczne wersje produktów – innowacji społecznych przystosowanych do upowszechnienia na szeroką skalę.

Upowszechnianie innowacji społecznych

Ostatnim etapem inkubowania innowacji społecznej jest jej upowszechnienie. Podjęte działania informacyjno-promocyjne będą miały na celu dotarcie do jak najszerszego grona decydentów, użytkowników i odbiorców, inwestorów oraz opinii publicznej. We współpracy z Innowatorami opracowany zostanie indywidualny plan komunikacji dla każdej z 8 innowacji społecznej, a następnie działania te zostaną wdrożone. Podjęte zostaną również przedsięwzięcia zmierzające do włączenia 8 innowacji społecznych do polityki społecznej oraz praktyki. Zorganizowane zostaną również spotkania z interesariuszami oraz Ambasadorami i Aniołami Innowacji, dla każdej z innowacji oddzielnie.

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.