Zmiana w Podręczniku procedur realizacji projektu Akcja Inkubacja – dodatkowa forma zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzeniu grantu

20 lipca 2017

Szanowni Państwo,

idąc Państwu naprzeciw, wzbogaciliśmy listę form i możliwości zabezpieczenia przez Państwa prawidłowej realizacji umowy o powierzeniu grantu w ramach projektu „Akcja Inkubacja”. Po wprowadzeniu powyższej zmiany, punkt [10.5.2] brzmi:

Formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzeniu grantu może być: weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco. gwarancja bankowa, hipoteka, poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Pełna wersja Podręcznika znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania:

Podręcznik procedur projektu grantowego Akcja Inkubacja - aktualizacja z dnia 20.07.2107r. Realizatorzy Projektu "Akcja Inkubacja"

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.