Innowacje społeczne naprawdę nie są trudne

21 listopada 2016

W powszechnym rozumieniu „innowacja” wiąże się z procesem tworzenia i testowania nowych rozwiązań lub usprawniania tych już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z zasadą „więcej za mniej”.

Warto pamiętać, że w przypadku innowacji społecznych mamy do czynienia z nowymi, bardziej skutecznymi metodami rozwiązywania problemów społecznych.

Innowacyjność w ich przypadku dotyczyć może zarówno wytwarzanych produktów czy sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Propozycje zgłaszane do Akcji Inkubacja muszą być innowacyjne w skali całej Polski, nie powielając przy tym standardowych form wsparcia zaplanowanych w ramach PO WER i RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL.

A jakie są główne cechy i elementy innowacji społecznych? Ukazuje to poniższa grafika:

AkcjaInkubacja

Wystarczy, że pomysł zawierał będzie kilka, dowolnie wybranych, spośród wymienionych wyżej cech czy elementów, a już można mówić o innowacyjności.

Przypominamy również, jakie są etapy rozwijania innowacji społecznych w projekcie:

AkcjaInkubacja

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.